Kvalitet

I Nopla er vi ekstremt opptatt av kvalitet og miljø. Alle opplevelser våre stakeholdere har med Nopla skal være av høyeste kvalitet. Vi er proaktivt engasjerte i miljø og er brennende opptatt av å bidra til å sikre en best mulig fremtid for kloden vi lever på og alle som skal leve på den i mange år fremover.

ISO sertifisering

Vi er overbevist om at det beste verktøyet for å sikre våre høye miljø- og kvalitetskrav for oss selv som bedrift, våre kunder, leverandører og alle andre som blir berørt av det vi driver med, er å være ISO sertifisert. Derfor har vi siden 2003 valgt å være sertifisert iht. ISO-9001 (NS-EN ISO 9001 Kvalitet) og ISO-14001 (NS-EN ISO 14001 Miljø). Vi er overbevist om at en bedrift som bruker ISO sertifiseringskravene som et proaktivt og konstruktivt verktøy i sine altomfattende prosesser, er en bedre og mer slagkraftig partner for alle våre leverandører, kunder, ansatte, eiere og andre samarbeidspartnere.

På kort og lang sikt sikres en god kvalitet og kundetilfredshet ved å levere produkter og tjenester i overensstemmelse med kundens forventninger, og i tråd med offentlige lover og forskrifter. Det bidrar til å gi trygghet både for oss selv som bedrift, samt for alle våre samarbeidspartnere. Vi mener bestemt at ved å gjøre et dypdykk i våre samarbeidspartnere sine kvalitets- og miljøsystemer, og å la våre samarbeidspartnere ta dypdykk i våre, bidrar dette til å gi en inngående forståelse av hvordan en aktør er strukturert, og prosedyrer og prosesser er tenkt gjennomført, samt sikre at disse etterleves på en god måte. Samlet sett bidra til å gi oss og våre samarbeidspartnere trygghet i at vi sammen etterlever og står for de samme kravene og verdiene som vi stiller oss selv.

Image

Vår kvalitets policy er derfor som følger:

 • Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder produkter, tjenester, mennesker og vår måte å arbeide på.
 • Kundens og våre samarbeidspartneres forventninger skal være styrende for Nopla på en positiv måte, og all aktivitet og kommunikasjon internt og eksternt.
 • Nopla skal kontinuerlig kommunisere kvalitetspolitikken overfor alle våre medarbeidere.
 • Gjennom målrettede tiltak og prosedyrer innarbeidet i den daglige drift skal vi fremme aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Vår miljøpolitikk har følgende uttalte hovedmål:

 • Noplas virksomhet, og våre aktiviteter, skal alltid ha som mål å minst mulig belaste både det indre og ytre miljø.
 • Vi skal til enhver tid produsere på en mest mulig effektiv måte uten unødig belastning av miljøet.
 • Avfall skal alltid etterstrebes å gjenbrukes eller gjenvinnes, og det som ikke kan gjenbrukes eller gjenvinnes skal behandles på best mulige miljømessige måte.
 • Råstoff fra brukte produkter skal alltid etterstrebe å kunne brukes på nytt så langt det er mulig, og bruk av resirkulert materiale skal så langt det lar seg gjøre bli en størst mulig andel av råvaren vi bruker i våre produkter.
 • Vi har som et klart mål å være vår bransjes mest miljøengasjerte leverandør og produsent.

Vår miljø policy er derfor som følger:

Bedriften skal være bevisst hvilken miljøpåvirkning virksomhetens aktiviteter, tjenester og produkter medfører, og kontinuerlig jobbe med forbedringsarbeid av vår miljøpåvirkning.

Vi skal:

 • Tilfredsstille myndighetens miljøkrav, og alltid forsøke å drive mer miljøvennlig enn kravene.
 • Gjøre gode, miljøvennlige valg i gjennomføring av alle våre prosesser.
 • Til enhver tid velge ressurser som medfører minst mulig negativ miljøpåvirkning.
 • Kontinuerlig kommunisere miljøpolitikken ovenfor medarbeidere og være tilgjengelig for relevante miljøorienterte interessenter.

Nopla er medlem av Grønt punkt:

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar Nopla ansvar for emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet iht. Forskrift (avfallsforskriften kapittel 7) om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

 • Vi reduserer CO2 utslipp med om lag 2,7 kg per kilo gjenvunnet plastemballasje (Kilde: Grønt Punkt/Østfoldforskning)
 • Total energibesparelse ved materialgjenvinning er 13,2 kWh pr innsamlet kg plastemballasje (Kilde: Grønt Punkt/Østfoldforskning)
 • Når vi gjenvinner en kilo plast, sparer vi to kilo råolje (Kilde: beregning fra Østfoldforskning februar 2014)

EK-Sertifikat:

Nopla leverer godkjent næringsmiddelsemballasje i HDPE (EK-sertifikat i HDPE nr. 2803) og PP (EK-sertifikat i PP nr. 2804), i henhold til emballasjekonvensjonen (EK-Sertifikat).

Nopla er medlem i
Grønt Punkt Norge

Nopla er medlem i
Emballasjeforening

2022 © Nopla AS