LCA vurdering av dagens løsning med EPS kasser

EPD Norge lagde i 2019 på oppdrag fra EPS-foreningen (En bransjeforening i Norsk Industri) en livssykel analyse (LCA analyse) av en standard (20 kg) EPS kasse med EPS lokk. Den forutsetter 100% resirkulering av EPS kasser og lokk etter endt bruk.

Vi opplever, i motsetning til EPD Norge sin antagelser, at resirkuleringsandelen av EPS kasser og lokk brukt til transport av fisk er svært lav. Vi er også av den oppfatning at EPS bransjen har vanskelig for å dokumentere at EPS kasser og lokk i stor grad blir resirkulert etter endt bruk slik EPD Norge sin LCA analyse forutsetter.

Av denne grunn har vi utarbeidet en modifisert versjon av EPS-foreningen sin LCA analyse, som beskriver hvilke utfordringer vi mener bruk av fiskekasser i EPS faktisk representerer.

Kort fortalt om hva som er hensikten med en LCA analyse:

En LCA analyse har til hensikt å beregne det globale oppvarmingspotensialet (GWP) et produkt eller en tjeneste har. GWP uttrykkes i kg CO2 -ekvivalenter. Kort fortalt gir resultatet av en LCA analyse oss derfor svaret på hvor mange CO2-ekvivalenter et produkt, eller en tjeneste, belaster det globale miljøet.

Det beste for miljøet er lavest mulig C02 fotavtrykk (færrest mulig kg CO2 -ekvivalenter).

Vår modifiserte versjon av EPS-foreningen sin LCA analyse:

En standard (20 kg) EPS fiskekasse med lokk har samlet egenvekt på 636 gram.

Basert på den offisielle LCA analysen har en standard EPS fiskekasse med lokk fra «vugge til levert i fabrikkport» et miljøfotavtrykk på 3,04 kg Co2 ekvivalenter (4,78 kg CO2 ekvivalenter per kg EPS).

EPS-foreningen sin LCA analyse forutsetter at 100% av EPS kassene og EPS lokkene resirkuleres, og det er ikke inkludert utslipp fra forbrenning av kassen (C2) etter endt transport. Det finnes foreløpig lite bevis på at det er riktig å anta at EPS kasser med lokk resirkuleres i stor grad, snarere tvert imot.

Dersom man som et hypotetisk ekstrem scenario, forutsetter at 100% av EPS kassene og lokkene ikke resirkuleres (men heller forbrennes) av C til CO2 vil det i LCA analysen måtte tillegges 2,15 kg CO2 ekvivalenter per standard EPS fiskekasse med lokk (3,38 kg CO2 ekvivalenter per kg EPS), utover de 3,04 kg CO2 ekvivalenter per standard EPS fiskekasse med lokk som EPD Norge har lagt til grunn i sin analyse.

Med dette "dårlige" scenariet der EPS blir brent, så ender en altså med et samlet utslipp fra A1-A3 + C2 på 8,16 kg CO2-ekvivalenter per kg EPS, i tillegg kommer A4, B1, etc. Totalt blir dette 9,30 kg CO2-ekvivalenter per kg EPS, og 5,91 kg CO2-ekvivalenter per standard (20 kg) EPS fiskekasse med lokk.

Multipliserer man 5,91 kg CO2 per standard (20 kg) EPS fiskekasse med lokk med 60 millioner EPS kasser og lokk, som årlig estimeres å bli forbrukt av sjømatnæringen i Norge, summerer dette samlet opp til et totalt fotavtrykk på om lag 355 000 tonn CO2 ekvivalenter per år.

Det tilsvarer ca. 0,9% av hele Norge sitt samlede CO2 fotavtrykk i 2020. Det er mye. Og antagelig er det feil å anta at 100% av EPS kassene og lokkene blir forbrent. Men kanskje 90%, 80% eller 70%? Hvem vet?

Ved å anta at 30% av EPS kassene blir resirkulert og 70% blir forbrent, så summerer allikevel dette samlet opp til et enormt totalt CO2 fotavtrykk. Faktisk om lag 250 000 tonn CO2 ekvivalenter. Det er fortsatt mye. Dette CO2 fotavtrykket ønsker RTI Sea i samarbeid med Sjømatnæringen å redusere.

Image

Nopla er medlem i
Grønt Punkt Norge

Nopla er medlem i
Emballasjeforening

2022 © Nopla AS